top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

จีนออกมาตรการหนุน ‘ธุรกิจขนส่งสินค้า’ข่าวดีสำหรับผู้ประกอยการไทยที่จะส่งสินค้าไปยังประเทศจีน โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติจีนได้ออกมาตรการใหม่ 16 ประการ สำหรับบริษัทผู้ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้า (shipping and freight companies) อันเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของท่าเรือต่างๆ วึ่งสำนักฯ ระบุว่ามาตรการดังกล่าวมุ่งไปที่การปรับปรุงขั้นตอนการบริหารสำหรับเรือบรรทุกสินค้าต่างประเทศ และยานพาหนะขนส่งสินค้าของจีน รวมถึงคนขับรถที่มักข้ามพรมแดนทางบก ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น


โดยสำนักฯ ให้คำมั่นในวันศุกร์ (18 มิ.ย.) ว่าจะให้การสนับสนุนด้านพิธีการศุลกากรแก่เรือขนส่งระหว่างประเทศในท่าเรือทั่วจีนตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ สำนักฯ กล่าวว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยประหยัดเวลาในการจอดเทียบท่าของเรือบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศตามท่าเรือจีนได้เฉลี่ย 1.5 ชั่วโมง และลดเวลาในการดำเนินพิธีการศุลกากรลงกว่าร้อยละ 10 สำหรับยานพาหนะขนส่งสินค้าบริเวณท่าด่านทางบก

Comments


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer