top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

เพื่อประชาชน จีนยกเลิกภาษีนำเข้ายาต้านมะเร็งที่จริงก็เป็นข่าวมาสักระยะ เกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลจีนจะยกเลิกภาษีนำเข้าสำหรับยาต้านมะเร็ง ซึ่งจากรายงานของ Chinadaily ก็ได้ระบุแล้วว่า รัฐบาลจีนได้ประกาศยกเลิกภาษีนำเข้าสำหรับยาต้านมะเร็งในกลุ่มอัลคารอยด์ และยังครอบคลุมไปถึงยาแผนจีนโบราณที่เกี่ยวข้องกับการต้านมะเร็งอย่างเป็นทางการ โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2018 เป็นต้นไป

นอกเหนือไปจากการประกาศยกเลิกภาษานำเข้าแล้ว รัฐบาลจีนยังจะกระตุ้นและสนับสนุนให้บริษัทยาในประเทศจีนหันมาพัฒนายารักษามะเร็งในราคาถูกให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถหามารักษาได้ง่ายขึ้น ตามแผนยุทธศาสตร์ที่จะยกระดับด้านการสาธารณสุขและยารักษาโรคให้เข้าถึงประชาชนทั่วไป


ในปัจจุบัน จีนมีการนำเข้ายาต้านมะเร็งจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงมาก ซึ่งผู้ป่วยมะเร็งในจีนที่มีรายได้น้อยและปานกลาง ไม่สามารถหายามาช่วยรักษาอาการได้เท่าที่ควร ผู้ป่วยมะเร็งต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับยาค่อนข้างสูง แล้วยังต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วย ส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้ป่วยและของครอบครัวที่ต้องดูแลด้วย

การที่รัฐบาลจีนออกมาประกาศนโยบายยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับยาต้านมะเร็งจากต่างประเทศ นอกจากจะช่วยทำให้ช่วยยาเหล่านี้มีราคาถูกลงแล้ว ยังรวมถึงการนำเข้ายาแผนจีนโบราณจากต่างประเทศที่มีสรรพคุณต้านมะเร็ง ซึ่งเท่ากับเป็นการช่วยเพิ่มทางเลือกในการรักษา ที่ไม่ต้องอ้างอิงแต่การแพทย์ตะวันตกเท่านั้น เป็นการยกระดับการแพทย์แผนจีนไปด้วย

นอกจากนี้ ทางการจีนยังชูนโยบายในการกระตุ้นให้บริษัทยาในประเทศหันมาพัฒนาการผลิตยาและวิธีรักษามะเร็งให้พัฒนามากขึ้น ในราคาที่ถูกลง แล้วจะมีการปกป้องด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการคิดค้นนวัตกรรมรักษาและต้านมะเร็ง โดยจะเพิ่มระยะเวลาการคุ้มครองของยาต้านมะเร็งขึ้นอีกเป็น 6 ปีอีกด้วย

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#

ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ “ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่

หรือ อยากทราบภาพรวมของการตลาดออนไลน์จีนสามารถอ่านบทความ

“บุกตลาดจีนด้วยการตลาดออนไลน์จีน” ได้ที่

ต้องการคำปรึกษาหรือดูบริการแพ็คเกจบริการการตลาดจีนเริ่มต้นได้ที่