top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

Channels ช่องทางเข้าถึงลูกค้าเมื่อคุณมีสินค้าและกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าแล้ว สิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่ไม่สามารถมองข้ามได้ คือ การส่งสินค้าไปให้ลูกค้าอย่างไรในช่องทางไหน การส่งสินค้า ในที่นี้ความหมายคือทั้งการขายหน้าร้าน และการให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ข่าวสารหรืออื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนในการส่งมอบคุณค่าหรือการรับรู้ให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายด้วยช่องทางที่แตกต่างกันได้ ช่องทางที่มีประสิทธิภาพทำให้ความสามารถในกระจายคุณค่าของธุรกิจไปยังลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพรวมไปถึงการใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย