top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

Key Activities กิจกรรมหลักคือสิ่งที่ต้องทำเพื่อขับเคลื่อนให้โมเดลธุรกิจนี้ทำงานได้ โดยหลักๆ อาจแบ่งออกได้เป็น 3 กิจกรรมดังนี้

  • การผลิต กิจกรรมเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การผลิตและการส่งมอบสินค้า กิจกรรมการผลิตถือเป็นโมเดลธุรกิจหลักของธุรกิจการผลิต เช่น ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น

  • การแก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า การหาโซลูชั่นใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาหรือวิธีการจัดการงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันไปของลูกค้าแต่ละราย ตัวอย่างเช่น ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ กฎหมาย บัญชีการเงิน หรืออื่นๆ

  • แพลทฟอร์มเครือข่าย โมเดลธุรกิจที่มีกิจกรรมหลักอยู่บนแพลทฟอร์มหรือเครือข่ายเป็นหลัก คือธุรกิจที่ผู้ให้บริการสร้างแพลทฟอร์มที่เป็นตัวกลางขึ้นมา และให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบปะกันโดยผ่านตัวกลางนี้ โดยผู้ให้บริการจะคอยเป็นคนดูแลความเรียบร้อยของระบบให้ใช้งานง่ายและช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น กิจกรรมที่สำคัญ เช่น kaidee.com , shopee

Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer