top of page

เกาะติดทิศทางนักท่องเที่ยวจีน

Pages from EconomyResourcesDownload_440C

      ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวจีนมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อภาคการท่องเที่ยวของไทย โดยทาง Krungthai COMPASS ได้วิเคราะห์แนวโน้มการออกไปเที่ยวต่างประเทศของคนจีนในช่วง 10 ปีข้างหน้า โดยประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 6.9% ตามกำลังซื้อของ ชาวจีนที่จะยังคงเพิ่มขึ้น

      หากไทยจะยังสามารถ ครองสัดส่วนจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่ประมาณ 7% ของชาวจีนที่เดินทางท่องเที่ยว ต่างประเทศทั้งหมดจะทำให้นักท่องเที่ยวจีนในไทยเติบโตได้ราวปีละ 7.0% จนแตะ 23 ล้านคน ในปี 2030

      Krungthai COMPASS แนะนำให้ผู้ประกอบการทำการตลาดจีนด้วยสื่อโซเชียลมีเดียจีนให้มากขึ้น เนื่องจากแนวโน้มการท่องเที่ยวของจีนในอนาคตจะเป็นท่องเที่ยวด้วยตัวเอง (FITs) ซึ่งพึ่งพิงการหาข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียสูงมาก ไม่ว่าจะเป็น Wechat, Weibo, Tiktok, Dianping, Xiaohongshu เป็นต้น

bottom of page