Value Proposition สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ประกอบการ

Value Proposition คือ คุณค่า ที่ผู้ขายมอบให้แก่ ลูกค้า โดยคุณค่าในแง่ของทางการตลาด หมายถึงสินค้าหรือบริการที่ผู้ประกอบการขายให้กับลูกค้า ซึ่งปัจจัยที่จะช่วยให้สินค้าหรือบริการนั้นประสบความสำเร็จ คือ บรรลุสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับจากสินค้าหรือบริการ ทั้งในด้านคุณภาพ การบริการที่ทำให้เกิดความประทับใจ หรือความรู้สึกดีๆ ที่เกิดขึ้นหลังใช้สินค้าหรือบริการแล้ว โดยสิ่งนี่้จะสร้างความโดดเด่นในตัวสินค้าหรือบริการ และสร้างยอดขายให้แก่ผู้ประกอบการ #ValueProposition #value #marketing #online #onlinemarketing #agency #BMC #businessmodelcanvas #canvas #ธรกจ #การตลาด

Value Proposition สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ประกอบการ