Cost Structure ต้นทุนของธุรกิจ

ต้นทุนคือค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการกำเนินธุรกิจ โดยสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ


1.ต้นทุนที่ใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ หมายถึงต้นทุนที่ทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้ เช่น ค่าจ้างพนักงาน ค่าไฟ ค่าเช้าสถานที่ ค่าอุปกรณ์สำนักงาน เป็นต้น


2.ต้นทุนที่ใช้พัฒนาธุรกิจ หมายถึง ต้นทุนที่ใช้ในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตมากยิ่งขึ้น เช่น งบโฆษณา งบในการจัดงานแถลงข่าว งบในการลงข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกิจ Business Model Canvas ควรเขียนโครงสร้างของต้นทุนออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้ 1.ต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) ต้นทุนที่ต้องจ่ายประจำในแต่ละเดือน เช่น เงินเดือนพนักงาน ค่าเช่าออฟฟิศ 2.ต้นทุนผันแปร (Variable Cost) ต้นทุนที่จะจ่ายมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการใช้งาน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าขนส่ง 3.ต้นทุนผลิตมากแล้วถูกลง (Economy of Scale) กลุ่มที่ควรสั่งทำไว้จำนวนมากเพื่อประโยชน์ในการลดต้นทุน เช่น แผ่นพับหรือแฟ้มของธุรกิจ 4.ต้นทุนซื้อรวมกันแล้วถูกลง (Economy of Scope) กลุ่มที่ควรสั่งจากซัพพลายเยอร์เจ้าเดียวกันเพื่อประโยชน์ในการลดต้นทุนของซัพพลายเยอร์ ซึ่งจะส่งผลให้เราได้สินค้าในราคาที่ถูกลงไปด้วย #onlinemarketing #marketing #BMC #businessmodelcanvas #การตลาด #online #ธรกจ

Cost Structure ต้นทุนของธุรกิจ