top of page

เพื่อประชาชน จีนยกเลิกภาษีนำเข้ายาต้านมะเร็ง

ที่จริงก็เป็นข่าวมาสักระยะ เกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลจีนจะยกเลิกภาษีนำเข้าสำหรับยาต้านมะเร็ง ซึ่งจากรายงานของ Chinadaily ก็ได้ระบุแล้วว่า รัฐบาลจีนได้ประกาศยกเลิกภาษีนำเข้าสำหรับยาต้านมะเร็งในกลุ่มอัลคารอยด์ และยังครอบคลุมไปถึงยาแผนจีนโบราณที่เกี่ยวข้องกับการต้านมะเร็งอย่างเป็นทางการ โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2018 เป็นต้นไป นอกเหนือไปจากการประกาศยกเลิกภาษานำเข้าแล้ว รัฐบาลจีนยังจะกระตุ้นและสนับสนุนให้บริษัทยาในประเทศจีนหันมาพัฒนายารักษามะเร็งในราคาถูกให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถหามารักษาได้ง่ายขึ้น ตามแผนยุทธศาสตร์ที่จะยกระดับด้านการสาธารณสุขและยารักษาโรคให้เข้าถึงประชาชนทั่วไป ในปัจจุบัน จีนมีการนำเข้ายาต้านมะเร็งจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงมาก ซึ่งผู้ป่วยมะเร็งในจีนที่มีรายได้น้อยและปานกลาง ไม่สามารถหายามาช่วยรักษาอาการได้เท่าที่ควร ผู้ป่วยมะเร็งต้องมีค่าใช้จ่ายสำหรับยาค่อนข้างสูง แล้วยังต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการเจ็บป่วย ส่งผลต่อสภาพจิตใจของผู้ป่วยและของครอบครัวที่ต้องดูแลด้วย การที่รัฐบาลจีนออกมาประกาศนโยบายยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับยาต้านมะเร็งจากต่างประเทศ นอกจากจะช่วยทำให้ช่วยยาเหล่านี้มีราคาถูกลงแล้ว ยังรวมถึงการนำเข้ายาแผนจีนโบราณจากต่างประเทศที่มีสรรพคุณต้านมะเร็ง ซึ่งเท่ากับเป็นการช่วยเพิ่มทางเลือกในการรักษา ที่ไม่ต้องอ้างอิงแต่การแพทย์ตะวันตกเท่านั้น เป็นการยกระดับการแพทย์แผนจีนไปด้วย นอกจากนี้ ทางการจีนยังชูนโยบายในการกระตุ้นให้บริษัทยาในประเทศหันมาพัฒนาการผลิตยาและวิธีรักษามะเร็งให้พัฒนามากขึ้น ในราคาที่ถูกลง แล้วจะมีการปกป้องด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการคิดค้นนวัตกรรมรักษาและต้านมะเร็ง โดยจะเพิ่มระยะเวลาการคุ้มครองของยาต้านมะเร็งขึ้นอีกเป็น 6 ปีอีกด้วย #คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand# ต้องการตรวจความพร้อมก่อนบุกตลาดจีน สามารถอ่านบทความ “ตรวจความพร้อมก่อนไปตลาดจีน” ได้ที่ https://www.levelupthailand.com/single-post/chinamarketing-checklist-full หรือ อยากทราบภาพรวมของการตลาดออนไลน์จีนสามารถอ่านบทความ “บุกตลาดจีนด้วยการตลาดออนไลน์จีน” ได้ที่ https://www.levelupthailand.com/single-post/การตลาดออนไลน์จีน ต้องการคำปรึกษาหรือดูบริการแพ็คเกจบริการการตลาดจีนเริ่มต้นได้ที่ www.levelupthailand.com/sme2 ทั้งนี้ถ้าต้องการให้เราเขียนเพิ่มเติมด้านไหนสามารถ Comment มาได้เลยนะครับ

เพื่อประชาชน จีนยกเลิกภาษีนำเข้ายาต้านมะเร็ง
bottom of page