top of page

เจ้าหน้าที่กวาดถนนในจีน มีรายได้เท่าไหร่

ตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นต้นมา ประเทศจีนได้ให้ความสำคัญกับอาชีพของผู้ใช้แรงงานค่อนข้างมากขึ้นเรื่อยๆ แม้เราต้องยอมรับว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้ใช้แรงงานในจีนจะมีรายได้ค่อนข้างต่ำมากหากไปเปรียบเทียบกับหลายประเทศในโลกตะวันตก แต่ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงหลัง รวมถึงนโยบายการทำสงครามปราบความยากจนในจีนที่ส่งผลให้เกิดประชากรชนชั้นกลางใหม่ขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่วนคนยากจนในชนบทก็มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในภาพรวม . สำหรับรายได้ของตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่กวาดถนน” ตามที่มีการสำรวจ พบว่ามีรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงอยู่ที่ชั่วโมงละ 21.27 หยวน (ประมาณ 111 บาท) ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณ 44,243 หยวน (ประมาณ 232,094 บาท) . มีการคาดการณ์ว่ารายได้ของเจ้าหน้าที่กวาดถนนในจีนจะมีการเพิ่มขึ้นมากในอีกหลายปีจากนี้ โดยอาจจะเพิ่มขึ้นถึงปีละ 65,000 หยวน เมื่อถึงปี 2026 หากไม่เกิดวิกฤตทางการเงินขั้นรุนแรง ซึ่งการคาดการณ์นี้แสดงว่ารายได้จะปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า 40% ในเวลา 5 ปี . ทั้งนี้ ค่าครองชีพขั้นต่ำโดยเฉลี่ยในจีน อยู่ที่ประมาณตั้งแต่เดือนละ 2300-6,400 หยวน ที่มา https://www.salaryexpert.com/salary/job/street-sweeper-operator/china

เจ้าหน้าที่กวาดถนนในจีน มีรายได้เท่าไหร่
bottom of page