top of page

เครื่องสำอางส่งออกไปจีนยังมาแรงและเปิดกว้าง

รายงานล่าสุดเกี่ยวกับสินค้ายอดนิยมใน E-Commerce ของจีน ชี้ว่า สินค้ากลุ่มเครื่องสำอางและความสวยงามและสินค้าเพื่อสุขภาพยังคงมาแรงอยู่ สินค้ากลุ่มนี้มีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกปี โดยแทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากภาวการณ์ชะลอตัวทางเศรษฐกิจมากนัก ขณะเดียวกัน ยังครอบคลุมไปถึงกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพด้วย ซึ่งก็เป็นกระแสของการดูแลตัวเองของคนจีน ปัจจุบัน ตัวเลขการส่งออกเครื่องสำอางไทยตามรายงานของกรมศุลกากรในปี 2017 มีมูลค่าสูงถึง 8.2 หมื่นล้านบาท ที่เรียกได้ว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่ยังรอผู้เข้าไปเล่นอยู่อีกมาก ส่วนช่องทางการจำหน่ายนั้น ที่ได้รับความนิยมสูงสุดนอกจากการขายทางหน้าร้านค้า Offline ก็คือผ่านทางแพลทฟอร์มและทางช่องทางของ WeChatPay, taobao.com, Tmall.com, Weibo นอกจากนี้คนจีนยังนิยมเข้ามาซื้อจากเมืองไทยกลับไปเป็นของฝากด้วย เช่นทางหน้าร้าน Beauty Buffet เป็นต้น นอกจากนี้ผู้ที่จะส่งออกไปจีน ต้องทำเรื่องขออนุญาตเพื่อให้ได้ใบรับรอง 3 ชนิด คือ Safety and Health Quality Tests Certificate for Imported Cosmetics Certificate for Labeling of Import and Export แน่นอนว่าผู้ผลิตและ SME รายย่อย ยิ่งจำเป็นที่จะต้องศึกษาการทำตลาดของจีนผ่านทาง E-Commerce ให้มากขึ้น ก่อนที่จะตกขบวนจากส่วนแบ่งตลาดครับ

เครื่องสำอางส่งออกไปจีนยังมาแรงและเปิดกว้าง
bottom of page