top of page

เขย่าวงการค้าปลีกโลก เซ็นทรัล จับมือกับ เจดีดอทคอม

เขย่าวงการค้าปลีกโลก เซ็นทรัล จับมือกับ เจดีดอทคอม

1 เซ็นทรัลและเจดีดอทคอม จับมือกันลงทุน มุ่งสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งออนไลน์ให้กับลูกค้าชาวไทย และเกิดเป็นดิจิตอล อีโคซิสเต็ม ครบวงจร

2 เซนทรัล ร่วมลงทุน กับเจดีดอทคอม รวมทุนกันถึง 17,500 ล้านบาท โดยเซนทรัลและเจดีดอทคอมเป็นหุ้นส่วนกัน50/50%
3 เซ็นทรัลและเจดีดอทคอม ร่วมกัน พัฒนาดิจิตอล อีโคซิสเต็ม ครบวงจรเป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่อ ‘เจดี เซ็นทรัล’
4 เจดี เซ็นทรัล เปิดออนไลน์ช้อปปิ้งประเทศไทย และทำให้เป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5 เจดี เซ็นทรัล เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย มากกว่า 10,000 ราย รวมถึงสินค้า OTOP และสินค้าจากเกษตรกรท้องถิ่น ให้ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆ ไปด้วยกัน และเพิ่มการส่งออกสินค้าคุณภาพสู่ตลาดสากล สามารถขยายตลาดให้ครอบคลุมลูกค้าทั้งใน และต่างประเทศ โดยสินค้าทั้งหมดที่ปรากฎบนหน้าเว็บwww.JD.co.th

ขอบคุณภาพ :https://www.prachachat.net/ict/news-64944 #News #ChinaMarketing #เซนทรล #ดจตอล #คาสง #จน #ตลาดขายสง #ธรกจออนไลน #ขายของออนไลน #เจดดอทคอม #ซอบปงออนไลน #ลกคาไทย #เจดเซนทรล #SMEs #OTOP

เขย่าวงการค้าปลีกโลก เซ็นทรัล จับมือกับ เจดีดอทคอม
bottom of page