รายได้รวม Alibaba Group ปี 2016

นิตยสาร forbes thailand ได้เปิดเผยข้อมูลรายได้กลุ่มบริษัทในเครือ Alibaba Group ประจำปี 2016 โดย กลุ่มบริษัทในเครือ Alibaba Group ของนาย แจ็ค หม่า มีรายได้รวมทั้งสิ้น 15,686 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แบ่งออกเป็นสัดส่วนดังนี้ 1. จีน รายได้รวม 13,077 ล้านเหรียญ (คิดเป็นสัดส่วน83.4%ของรายได้ทั้งหมด) รายได้จากค้าปลีก 12,412 ล้านเหรียญ และ ค้าส่ง 655 ล้านเหรียญ 2. นานาชาติ รายได้รวม 1,183 ล้านเหรียญ (คิดเป็นสัดส่วน7.5%ของรายได้ทั้งหมด) รายได้จากค้าปลีก 342 ล้านเหรียญ และ ค้าส่ง 841 ล้านเหรียญ 3. ระบบคลาวด์และโครงสร้างพื้นฐานทางอินเตอร์เน็ต 468 ล้านเหรียญ (คิดเป็นสัดส่วน3%ของรายได้ทั้งหมด) 4. รายได้อื่นๆ 958 ล้านเหรียญ (คิดเป็นสัดส่วน6.1%ของรายได้ทั้งหมด) ที่มา: นิตยสาร forbes thailand ฉบับเดือน ธันวาคม #จน #ขายสง #ตลาดจน #การตลาดจน #marketing #agency #ธรกจ #alibaba #สนคาปลก #แจคหมา #การตลาด #อาลบาบา #Ecommerce #คาปลก #ขายปลก #คาสง #แจคหมา #onlinemarketing #ecommerce #online

รายได้รวม Alibaba Group ปี 2016