top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

7 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีน1.ควรไปติดต่อเพื่อจะทะเบียนโดยตรงกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในจีน คือ สำนักงานทะเบียนการค้า (Trademark Office) อยู่ภายใต้คณะบริหารอุตสาหกรรมและการค้าแห่งชาติ (State Administration for Industry and Commerce – SAIC) กรุงปักกิ่ง

สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ http://www.saic.gov.cn/sbjEnglish/LawsRegulations/

2. มีกรณีที่พบว่า มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซ้ำซ้อน ซึ่งทางสำนักงานเครื่องหมายการค้าจะไม่รับจดทะเบียนในกรณีที่มีความเหมือนหรือคล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าที่มีการจดทะเบียนแล้ว

กรณีนี้ เราสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้จากเว็ปไซต์ของสำนักงานทะเบียนการค้าเช่นกันครับที่ http://www.saic.gov.cn/sbjEnglish/sbcx_1/

3. เตรียมเอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้พร้อม โดยในส่วนของการจดทะเบียนโดยนิติบุคคลต้องมีเอกสารดังนี้

  • ชื่อ ที่อยู่ของบริษัท (ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน)

  • แบบฟอร์มการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

  • สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมลายเซ็นของกรรมการบริษัท

  • กรณีมีการมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือตั้งตัวแทน หรือหนังสือมอบอำนาจ

  • สำเนาเครื่องหมายการค้าที่ต้องการจะจดทะเบียน รูปเครื่องหมายการค้า

  • คำอธิบายเครื่องหมายการค้าบริษัท

4. ปัจจุบันทางการจีนได้แบ่งประเภทเครื่องหมายการค้าเป็น 45 กลุ่ม สอดคล้องกับการแบ่งประเภทตามมาตรฐานสากลของ WIPO เป็นสินค้า 34 กลุ่ม และบริการ 11 กลุ่ม ต้องตรวจสอบว่าแบรนด์สินค้าของเราอยู่ในกลุ่มไหน

5. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว โดยขั้นตอนใช้เวลาประมาณ 12-18 เดือน หรืออาจมากกว่านั้น แล้วจึงออกใบรับรองขั้นต้นและตีพิมพ์เครื่องหมายการค้าใน China Trademark Gazette

6.กรณีที่ไม่มีบริษัทอื่นใดคัดค้าน ก็เป็นอันเรียบร้อย เครื่องหมายการค้ายื่นจดทะเบียนจะได้รับการอนุมัติ และจะมีการประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรแต่การคัดค้านจากบริษัทอื่นทำได้ภายในระยะเวลา 1 ปีของการตรวจสอบ

7. เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในจีนนั้นมีอายุความคุ้มครองเป็นเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียน และสามารถขอยื่นต่ออายุได้อีกคราวละ 10 ปี อย่างไรก็ตาม ทางการจีนมีอำนาจสามารถขอเพิกถอนสิทธิในเครื่องหมายการค้าได้ทันทีหากพบว่าไม่ได้มีการใช้งานติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่มีการจดทะเบียน อีกกรณีคือ มีการใช้เครื่องหมายที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายจีน เรื่องนี้มีความละเอียดอ่อนมาก จำเป็นต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนขอจดทะเบียนครับ เพราะเป็นเรื่องข้อกฎหมายในจีนและวัฒนธรรมทางการเมืองด้วย

หากท่านใดมีข้อสงสัย สามารถตรวจสอบได้จากเว็ปไซต์ http://www.saic.gov.cn/sbjEnglish/LawsRegulations/ หรือสามารถติดต่อขอคำปรึกษาในการทำตลาดจีนได้ทาง www.levelupthailand.com ครับ

#คิดถึงการตลาดจีน คิดถึง Level Up Thailand#