top of page

บทความ

ความรู้ ข่าวสาร ที่นักธุรกิจต้องรู้

ส่งตรงจากจีน

เครื่องสำอางส่งออกไปจีนยังมาแรงและเปิดกว้างรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสินค้ายอดนิยมใน E-Commerce ของจีน ชี้ว่า สินค้ากลุ่มเครื่องสำอางและความสวยงามและสินค้าเพื่อสุขภาพยังคงมาแรงอยู่

สินค้ากลุ่มนี้มีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดทุกปี โดยแทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากภาวการณ์ชะลอตัวทางเศรษฐกิจมากนัก ขณะเดียวกัน ยังครอบคลุมไปถึงกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพด้วย ซึ่งก็เป็นกระแสของการดูแลตัวเองของคนจีน

ปัจจุบัน ตัวเลขการส่งออกเครื่องสำอางไทยตามรายงานของกรมศุลกากรในปี 2017 มีมูลค่าสูงถึง 8.2 หมื่นล้านบาท ที่เรียกได้ว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่ยังรอผู้เข้าไปเล่นอยู่อีกมาก ส่วนช่องทางการจำหน่ายนั้น ที่ได้รับความนิยมสูงสุดนอกจากการขายทางหน้าร้านค้า Offline ก็คือผ่านทางแพลทฟอร์มและทางช่องทางของ WeChatPay, taobao.com, Tmall.com, Weibo นอกจากนี้คนจีนยังนิยมเข้ามาซื้อจากเมืองไทยกลับไปเป็นของฝากด้วย เช่นทางหน้าร้าน Beauty Buffet เป็นต้น

นอกจากนี้ผู้ที่จะส่งออกไปจีน ต้องทำเรื่องขออนุญาตเพื่อให้ได้ใบรับรอง 3 ชนิด คือ

  • Safety and Health Quality Tests

  • Certificate for Imported Cosmetics

  • Certificate for Labeling of Import and Export

แน่นอนว่าผู้ผลิตและ SME รายย่อย ยิ่งจำเป็นที่จะต้องศึกษาการทำตลาดของจีนผ่านทาง E-Commerce ให้มากขึ้น ก่อนที่จะตกขบวนจากส่วนแบ่งตลาดครับ


Basic Chinese Knowledge

Chinese Tourism

Kol influencer

China social media & online marketing